Έναρξη Σχολικής Χρονιάς

Αύριο θα γίνει η έναρξη της σχολικής χρονιάς με τον αγιασμό των μαθητών που θα γίνει στης 6:30

Υποστηριξη Συστηματων, Εφαρμογων & Δικτύων Η/Υ

Ο απόφοιτος μπορεί να:

 • Αναλαμβάνει αυτοδύναμα αυτόνομα όσα αναφέρονται στην εγκατάσταση, υποστήριξη, διαχείριση και αξιοποίηση συστημάτων ενός χρήστη και απλών τοπικών δικτύων.
 • Αναλαμβάνει υπό την επίβλεψη, τον έλεγχο και τις οδηγίες κάποιου υπεύθυνου όσα αναφέρονται σε μεγαλύτερα συστήματα, μεγαλύτερα δίκτυα, το Διαδίκτυο, ή άλλες δραστηριότητες.
 • Κάνει χρήση υπηρεσιών και προϊόντων Πληροφορικής.
 • Υποστηρίζει, ως προς τη χρήση των συστημάτων, τους πελάτες ή και τους χρήστες αντίστοιχων υπηρεσιών.
 • Πωλεί, εγκαθιστά και υποστηρίζει υπηρεσίες και προϊόντα Πληροφορικής και δικτυακό εξοπλισμό.
 • Αναπτύσσει απλές εφαρμογές Πληροφορικής.
 • Διαχειρίζεται εξοπλισμό και υπηρεσίες απλών τοπικών δικτύων υπολογιστών.
 • Εγκαθιστά, υποστηρίζει και συντηρεί εξοπλισμό και υπηρεσίες απλών τοπικών δικτύων υπολογιστών.
 • Αναπτύσσει απλές εφαρμογές πολυμέσων και Διαδικτύου.
 • Δημιουργεί ιστοσελίδες και να συντηρεί το περιεχόμενό τους.

Αναλυτικά, ο απόφοιτος μπορεί να εργαστεί σε Επιχειρήσεις που:

 • Κατασκευάζουν ή υποστηρίζουν προϊόντα Πληροφορικής
 • Σχεδιάζουν, εγκαθιστούν και υποστηρίζουν δίκτυα υπολογιστών και δικτυακές υπηρεσίες
 • Αναπτύσσουν και υποστηρίζουν εφαρμογές λογισμικού
 • Προωθούν – πωλούν προϊόντα ή υπηρεσίες Πληροφορικής, δικτυακό εξοπλισμό και δικτυακές υπηρεσίες και εφαρμογές λογισμικού
 • Ως ελεύθεροι επαγγελματίες π.χ. γραφείο υποστήριξης και προώθησης δικτυακού εξοπλισμού και δικτυακών υπηρεσιών

.

Στην Γ? τάξη οι μαθητές παρακολουθούν μαθήματα συνολικής διάρκειας είκοσι δύο (22) ωρών εβδομαδιαίας διδασκαλίας, τα οποία χωρίζονται σε μαθήματα Γενικής Παιδείας συνολικής διάρκειας επτά (7) ωρών και μαθήματα Ειδικότητας συνολικής διάρκειας δεκαπέντε (15) ωρών.

Ωρολόγιο Πρόγραμμα Μαθημάτων

Χωρίς τίτλο2

 

Στην Δ? τάξη οι μαθητές παρακολουθούν μαθήματα συνολικής διάρκειας είκοσι πέντε (25) ωρών εβδομαδιαίας διδασκαλίας, τα οποία χωρίζονται σε μαθήματα Γενικής Παιδείας (Ομάδας Α ή Ομάδας Β) συνολικής διάρκειας δέκα (10) ωρών, μαθήματα Επιλογής (επιλέγουν ένα) συνολικής διάρκειας δύο (2) ωρών και μαθήματα Ειδικότητας συνολικής διάρκειας δεκατριών (13) ωρών.

ΤΟΜΕΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 2014 – 2015

ΜΕ ΤΟ ΒΛΕΜΜΑ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝa1

 

ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΙ ΔΙΕΞΟΔΟΙ
Στους αποφοίτους των ΕΠΑΛ χορηγείται απολυτήριο Επαγγελματικού Λυκείου και πτυχίο
επιπέδου 3 της περ. γ” της παρ.1 του άρθρου 6 του Ν.2009/1992 (ΦΕΚ.18Α)
Οι απόφοιτοι έχουν τη δυνατότητα:
? να λάβουν άδεια εξασκήσεων επαγγέλματος
? να συνεχίσουν τις σπουδές τους στα τμήματα και στις σχολές των Ανωτέρων και
Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων
? να εγγραφούν στα Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) (κατά προτεραιότητα σε
σχετικά με την ειδικότητά τους αντικείμενα)

Το πτυχίο Πληροφορικής του ΕΠΑΛ πιστοποιεί άριστη γνώση στη χρήση ηλεκτρονικών
υπολογιστών εφ? όρου ζωής καλύτερο από το ECDL σε αντίθεση με άλλα πιστοποιητικά
χρήσης ηλεκτρονικών υπολογιστών που ισχύουν για ορισμένο μόνο χρονικό διάστημα π.χ.
ECDL, Cambridge κ.λ.π. Continue reading ΤΟΜΕΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 2014 – 2015

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΟΡΙΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Α)

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ -ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΟΡΙΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Α)

Οι κάτοχοι απολυτηρίου ΕΠΑΛ της ομάδας Α΄ μπορούν να διεκδικήσουν εισαγωγή σε σχολές της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, εφόσον έχουν πετύχει σύνολο μορίων, τουλάχιστον ίσο με το μισό του μέγιστου δυνατού. (Δηλαδή τουλάχιστον 1000 μόρια σε μία σχολή όπου το άριστα είναι το 2000, 1200 μόρια σε μία σχολή όπου με ειδικό μάθημα το άριστα διαμορφώνεται στα 2400 μόρια )

Κάθε μάθημα βαθμολογείται από δύο βαθμολογητές σε κλίμακα 0 – 100. Γραπτός Βαθμός μαθήματος είναι το άθροισμα του βαθμού των δύο βαθμολογητών στην κλίμακα (0?100) ή το άθροισμα των δύο μεγαλύτερων βαθμών σε περίπτωση αναβαθμολόγησης, αν η διαφορά βαθμολογίας είναι μεγαλύτερη των δώδεκα (12) μονάδων. Δηλαδή ο συνολικός βαθμός κάθε μαθήματος κυμαίνεται στην κλίμακα (0-200) με το 200 να αντιστοιχεί στο άριστα και από τους δύο βαθμολογητές. …..

Για τον υπολογισμό των μορίων ισχύουν οι εξής συντελεστές βαρύτητας κατά εξεταζόμενο μάθημα:

Μάθημα Συντελεστής
 Μαθηματικά
Νεοελληνική ΓλώσσαΑ? μάθημα ειδικότητας
Β? μάθημα ειδικότηταςΕιδικό μάθημα ξένης γλώσσας
Ειδικό μάθημα Ελεύθερο και Γραμμικό Σχέδιο
1,5
1,53,5
3,52
2
Στα ειδικά μαθήματα,
Ελεύθερο και Γραμμικό σχέδιο.
πρώτα εξάγεται ο μέσος όρος της
βαθμολογίας των δύο μαθημάτων,
και ύστερα πολλαπλασιάζεται
με το συντελεστή δύο (2)

Κάθε βαθμός μαθήματος πολλαπλασιάζεται με τον αντίστοιχο συντελεστή. Εάν αθροιστούν όλα τα γινόμενα προκύπτει το σύνολο των μορίων που λαμβάνεται υπόψη για την εισαγωγή στις σχολές.

Συνεπώς πολλαπλασιάζουμε το βαθμό του κάθε μαθήματος με τον αντίστοιχο συντελεστή, και στο τέλος υπολογίζουμε το άθροισμα όλων των αποτελεσμάτων. Ο μέγιστος δυνατός αριθμός που μπορεί να προκύψει είναι τα 2000 μόρια που αντιστοιχούν στο άριστα.

Προκειμένου για τμήματα για τα οποία απαιτείται εξέταση σε ειδικό μάθημα, ο υποψήφιος πρέπει να έχει επιτύχει βαθμό στο κάθε ειδικό μάθημα τουλάχιστον το μισό της βαθμολογικής κλίμακας  (συνήθως αντιστοιχεί στη βάση του 10) για να συμμετάσχει στη διαδικασία επιλογής. Ο βαθμός στο ειδικό μάθημα πολλαπλασιάζεται με συντελεστή 2 και προστίθεται στο σύνολο των μορίων που έχει συγκεντρωθεί στα υπόλοιπα μαθήματα.

Να τονίσουμε πως ο βαθμός στο ειδικό μάθημα, υπολογίζεται μόνο για τις σχολές που προαπαιτούν την εξέταση του ειδικού μαθήματος. Για τις υπόλοιπες σχολές, ο βαθμός του ειδικού μαθήματος δεν υπολογίζεται καθόλου. Δηλαδή ο υποψήφιος συγκεντρώνει δύο διαφορετικά σύνολα μορίων-βαθμών. Ο ένας βαθμός που προκύπτει από τα τέσσερα μαθήματα και υπολογίζεται για είσοδο σε όλες τις κοινές σχολές που δεν απαιτούν εξέταση σε ειδικό μάθημα, και ένας βαθμός αυξημένος με την προσθήκη του βαθμού του ειδικού μαθήματος, για τις σχολές που το έχουν ως απαιτούμενο.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ: Έστω ότι κάποιος υποψήφιος ημερήσιου ΕΠΑΛ ομάδας Α, πετύχει βαθμό στα Μαθηματικά 150,στη Νεοελληνική Γλώσσα 120, στo ένα μάθημα ειδικότητας 130 και στο άλλο μάθημα ειδικότητας 170.

Έστω ότι έχει αποφασίσει να συμμετάσχει και σε εξετάσεις ειδικών μαθημάτων και έχει συγκεντρώσει στο Ελεύθερο Σχέδιο 125 , στο Γραμμικό Σχέδιο 135 και στα Αγγλικά 150

Τα μόρια που θα ληφθούν υπόψη για την επιλογή είναι:

Μάθημα Βαθμός Συντελ Σύνολο
 Μαθηματικά
Νεοελληνική Γλώσσα
Α? μάθημα ειδικότητας
Β? μάθημα ειδικότητας
Ειδικό μάθημα ξένης γλώσσας
Ειδικό μάθημα Ελεύθερο και Γραμμικό Σχέδιο
150
120
130
170
150
130
1,5
1,5
3,5
3,5
2
2
225
180
455
595
300
260
Για το ειδικά μαθήματα
Ελεύθερο και Γραμμικό σχέδιο,
πρώτα εξάγεται ο μέσος όρος
(125+135):2=130

Α) Για τα τμήματα για τα οποία δεν απαιτείται ειδικό μάθημα, το σύνολο μορίων θα προκύψει ως εξής:

Μάθημα Βαθμός Συντελ Σύνολο
 Μαθηματικά
Νεοελληνική Γλώσσα
Α? μάθημα ειδικότητας
Β? μάθημα ειδικότητας
150
120
130
170
1,5
1,5
3,5
3,5
225
180
455
595
Σύνολο Μορίων 1455

Συνεπώς ο υποψήφιος έχει συγκεντρώσει 1455 μόρια με το δυνητικό άριστα να είναι στα 2000 μόρια

Β )Για τα τμήματα για τα οποία απαιτείται εξέταση σε ξένη γλώσσα π.χ Αγγλικά στο ανωτέρω σύνολο θα προστεθούν και τα μόρια από το ειδικό μάθημα που προκύπτουν ως εξής:

Μάθημα Βαθμός Συντελ Σύνολο
 Μαθηματικά
Νεοελληνική Γλώσσα
Α? μάθημα ειδικότητας
Β? μάθημα ειδικότητας
Ειδικό μάθημα ξένης γλώσσας
150
120
130
170
150
1,5
1,5
3,5
3,5
2
225
180
455
595
300
Σύνολο Μορίων 1755

Συνεπώς ο συνολικός αριθμός μορίων ανέρχεται σε 1755 (με δυνητικό άριστα 2400 μόρια)

Γ) Για τα τμήματα για τα οποία απαιτείται εξέταση σε Ελεύθερο και Γραμμικό Σχέδιο στο ανωτέρω σύνολο θα προστεθούν και τα μόρια από το ειδικό μάθημα που προκύπτουν ως εξής:

Μάθημα Βαθμός Συντελ Σύνολο
 Μαθηματικά
Νεοελληνική Γλώσσα
Α? μάθημα ειδικότητας
Β? μάθημα ειδικότητας
Ειδικό μάθημα Ελεύθερο και Γραμμικό Σχέδιο
150
120
130
170
130
1,5
1,5
3,5
3,5
2
225
180
455
595
260
Σύνολο Μορίων 1715

Ο συνολικός αριθμός μορίων ανέρχεται σε 1715 με δυνητικό άριστα τα 2400 μόρια

ΜΟΡΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΕΠΑΛ – ΟΜΑΔΑ Α

Σημειώνεται ότι για τους υποψήφιους εσπερινού ΕΠΑΛ που εξετάζονται στα δύο μαθήματα γενικής παιδείας, υπάρχει ο ίδιος συντελεστής βαρύτητας 1,5

Συνεπώς σε ένα υποθετικό παράδειγμα βαθμολογίας προκύπτει:

Μάθημα Βαθμός Συντελ Σύνολο
 Μαθηματικά
Νεοελληνική Γλώσσα
150
120
1,5
1,5
225
180
Σύνολο Μορίων 405

Συνεπώς ο υποψήφιος των εσπερινών ΕΠΑΛ ομάδα Α, συγκεντρώνει 405 μόρια με δυνητικό άριστα τα 600 μόρια

Εάν χρειαστεί εξέταση και σε ειδικό μάθημα τότε στη βαθμολογία προστίθονται και τα μόρια από τα ειδικά μαθήματα, όπως και στα ημερήσια ΕΠΑΛ, και οτο δυνητικό άριστα διαμορφώνεται στα 1000 μόρια

Continue reading ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΟΡΙΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Α)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΠΑΛ 2015 (ΟΜΑΔΑ Α – Ειδικότητες ΟΜΑΔΑ Β)

Β. Καθορίζουμε το πρόγραμμα διεξαγωγής των πανελλαδικών εξετάσεων μαθημάτων γενικής παιδείας και ειδικότητας της Γ΄ τάξης ημερήσιων ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Α΄), μαθημάτων γενικής παιδείας της Δ΄ τάξης εσπερινών ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Α΄) και μαθημάτων ειδικότητας της Γ΄ τάξης ημερήσιων και της Δ΄ τάξης εσπερινών ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β΄) έτους 2015, ως ακολούθως: …. Continue reading ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΠΑΛ 2015 (ΟΜΑΔΑ Α – Ειδικότητες ΟΜΑΔΑ Β)

Εκδήλωση για το Bulling

Στο σχολείο μας πραγματοποιήθηκε εκδήλωση για το bulling

Τα πλεονεκτήματα των ΕΠΑΛ

Λυκείων απολυτήριο, και πτυχίο, και 150 επιπλέον μόρια για πρόσληψη μέσω ΑΣΕΠ, και ευκολότερη πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Το απολυτήριο λυκείου από το ΕΠΑ.Λ. είναι ισότιμο με το απολυτήριο του Γενικού Λυκείου;

ΝΑΙ, τα απολυτήρια των Επαγγελματικών Λυκείων είναι ΙΣΟΤΙΜΑ με τα απολυτήρια των Γενικών Λυκείων.

Στο ΕΠΑ.Λ. δίνεται μόνο απολυτήριο λυκείου όπως γίνεται στο γενικό λύκειο;

ΟΧΙ, στους αποφοίτους του ΕΠΑ.Λ. χορηγείται εκτός από το απολυτήριο Επαγγελματικού Λυκείου και πτυχίο επιπέδου 3…. Continue reading Τα πλεονεκτήματα των ΕΠΑΛ

Πανελλαδικές εξετάσεις 2015: Tο ακριβές πρόγραμμα και η υποβολή μηχανογραφικού

Πανελλαδικές εξετάσεις 2015: Tο ακριβές πρόγραμμα και η υποβολή μηχανογραφικού

Στις 18 Μαΐου ξεκινούν φέτος οι πανελλαδικές εξετάσεις. Δείτε το ακριβές πρόγραμμα για τους μαθητές όλων των Λυκείων της χώρας.

Πανελλαδικές εξετάσεις 2015: Tο ακριβές πρόγραμμα και η υποβολή μηχανογραφικού
Σε εντατικούς ρυθμούς προετοιμασίας εν όψει των πανελλαδικών εξετάσεων έχουν μπει πλέον μαθητές Λυκείου και γονείς, ενώ η έγκαιρη ανακοίνωση του προγράμματος της εξεταστικής περιόδου βοηθά για καλύτερο προγραμματισμό. Σύμφωνα με αυτό, τα μαθήματα για το σχολικό έτος 2014-2015 λήγουν την Τετάρτη 13 Μαΐου και οι πανελλαδικές εξετάσεις των υποψηφίων των ημερήσιων και εσπερινών Γενικών Λυκείων (ΓΕΛ) και των ημερήσιων και εσπερινών Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑΛ-ΟΜΑΔΑ Β΄) για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση θα αρχίσουν τη Δευτέρα 18-5-2015, ενώ οι πανελλαδικές εξετάσεις των υποψηφίων των ημερήσιων και εσπερινών Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑΛ-ΟΜΑΔΑ Α΄) θα αρχίσουν την Τρίτη 19-5-2015.